Concert with Aditya Venkatesh @ Bharatiya Vidya Bhavan

Played mrudangam yesterday (11th Dec 2008) for the vocal concert of Aditya Venkatesh at Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai.  The concert was organized by Bharatiya Vidya Bhavan. 

 

Artists:

Vocal:  Aditya Venkatesh

Violin:  M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

List of songs:

 

1) mAl marugan (varnam) – hindOLam – Adi – tanjAvUr shankara iyer

2) nenaruncarA – simhavAhini – Adi – thyAgarAja (S)

3) nekkurugi – AbhOgi – Adi – pApanAsam sivan (AS)

4) iniyAgilum – sAvEri – Adi – lalitAdAsar (A)

5) bhOgIndra shAyinam – kuntalavarALi – kanDa cApu – svAti tiruNAL

6) unnai allAl – kalyANi – Adi – pApanAsam sivan (ANST)

7) nagumOmu galavAni – madhyamAvati – Adi – thyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)