T.M. Krishna at Vani Mahal, Chennai

Organizer: Sri Thyaga Brahma Gana Sabha
Venue: Vani Mahal, T. Nagar, Chennai

List of songs:
* bhavanuta – mOhanam (otS)
* ElAvatAramu – mukhAri (ANST)
* paripUrNa – pUrvikalyANi (AS)
* sukhi evvarO – kAnaDA (AtNST)
* jagadAnandakArakA – nATTai (O)
* varAlandu – gurjari

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

image