Priya Sisters @ Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Venue: Bharatiya Vidya Bhavan Main Auditorium, East Mada St. , Mylapore, Chennai

Date: 28th Nov 2006

Organizers: Bharatiya Vidya Bhavan & Kala Pradarshini

Vocal: Priya SistersHaripriya & Shanmukhapriya

Violin: Sri M.A. Krishnaswamy

Mridangam: Sri Pathri Satish Kumar

Khanjira: Sri B.S. Purushottaman

List of songs:

1) sAmI daya (varnam) – kEdAragOwLa – Adi – tiruvOtriyUr tyAgayyA

2) shakti gaNapatim – nATTai – rUpakam – harikEsallUr muthiAh bhAgavatar (S)

3) mApAla velasika – asAvEri – Adi – thyAgarAja

4) sundarEshwarA nIyE tuNai – maNirangu – rUpakam – pApanAsam sivan (AS)

5) sarasijanAbha sOdari – nAgagAndhArI – rUpakam – muthuswAmi dIkshitar

6) dEvAdi dEva – sunAdavinOdini – Adi – mysore vAsudEvAchar (AS)

7) thAyE Ezhai – bhairavi – Adi – pApanAsam sivan

8 ) sarOja daLanEtri – shankarAbharaNam – Adi – syAma sAstri (ASNT)

9) vEdam bevvani – rEvati – Adi – annamAchArya

10) aiyyE methakaDinam – punnAgavarALi – Adi – gOpalakrishna bhArati

11) nityAnandakarI (viruttam) – sindhubhairavi

      sarvEshwari jagadIshwari hE mAtru rUpa mahEshwarI – sindhubhairavi – misra chApu – ??

12) srI chakra rAja – rAgamAlikA – Adi – agastya

13) kurai onrum illai – rAgamAlikA – Adi – c. rAjagOpAlachAri

14) uyyALa lUgumA srI satya sAi – yamunAkalyANi – kanDa chApu – rAjEshwara rAo

15) pavamAna (mangaLam) – sOwrAshtram – Adi – thyAgarAja

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Very good raga alapanas done especially for sunAdavinOdini and shankarAbharaNam. Post-shankarAbharaNam part of the concert, which comprised of thukkadas, was executed very well. Rasikas’ requests for “uyyALa lUgumA” and “kurai onrum illai” were honored. Taniavartanam was played in the chatusra and sankIrNa naDais.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s