Carnatica Brothers @ Universal Fine Arts & Naada, Chennai

Venue: R.K. Swamy Auditorium, Mylapore, Chennai

Date: 06 Jan 2007

Organizer: Universal Fine Arts & Naada

Vocal: Carnatica Brothers – Sri Shashikiran & Sri Ganesh

Violin: Sri V.V. Ravi

Mridangam: Sri Umayalpuram K. Sivaraman

Ghatam: Sri E.M. Subramaniam

List of songs:

1) vanajAkshi (varnam) – kalyANi – kanDa aTa – pallavi gOpAla iyer (O)

2) vinatA suta – jayantasEnA – Adi – thyAgarAja (S)

3) bAgAyanayyA – chandrajyOti – Adi – thyAgarAja (O)

4) divAkaratanujam – yadukulakAmbOji – chatusra Eka – muthuswAmi dIkshitar (A)

5) amba paradEvatE – rudrapriyA – kanDa chApu – krishnaswAmi ayyA

6) kapAli – mOhanam – Adi – pApanAsam sivan (AST)

7) mODi jEsEvElarA (jAvaLi) – khamAs – Adi – paTTAbirAmayyA

8 ) vishvEshwar darshan – sindhubhairavi – rUpakam – swAti tiruNAL

9)  tOm tOm tadara (tillAnA) – pUrnachandrikA – Adi – rAmanAtapuram srInivAsa iyengAr

10) makuTakE mangaLam (mangaLam) – madyamAvati – Adi – purandaradAsa

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s