Concert with Dr. Ushalakshmi Krishnamurthy at TTD, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Dr. Ushalakshmi Krishnamurthy. The concert was organized by TTD, Chennai. The song list was as follows:


VocalDr. Ushalakshmi Krishnamurthy

Violin: Shri R. Rahul

Mrudangam:  R. Ramkumar

MorsingShri A.S. Krishnan


Sabha:  Tirumala Tirupati Devasthanam – TTD, Chennai

 

List of songs:

1)  shakti gaNapatim – nATTai – rUpakam – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar  

2) tera tIyaga rAdA – gauLipantu – Adi – tyAgarAjA (S)

3) kaladu tirumantramu – dEvagAndhAri – kanDa cApu – annamAcAryA (A)

4) venkaTa ramaNA – latAngi – rUpakam – pApanAsam sivan (ANS) 

5) kamalApta kula – brindAvana sArangA – Adi – tyAgarAja

6) prasanna venkaTEshvaram bhajarE – vasantabhairavi – tisra tripuTa – muthusvAmi dIkSitar

7) saptagirIsham sadA bhajEham – kAnaDA – Adi – kalyANi varadarAjan (AST)

8 ) ceDiyAya valvinaigaL (viruttam) – mOhanam, kEdAragauLa, hamsAnandi – kulasEkara AzhvAr

     tirupati vEnkaTaramaNA – hamsAnandi – Adi – purandaradAsa

9) hari nAmamu kaDu – jOnpuri – Adi – annamAcAryA

10) tandanAnA Ahi – bauLi – Adi – annamAcAryA

11) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

One thought on “Concert with Dr. Ushalakshmi Krishnamurthy at TTD, Chennai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s