TM Krishna for Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Organizer & Venue: Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai

Vocal: T.M. Krishna
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: Manoj Siva
Khanjira: Sunil Kumar

List of songs:
* karacaraNa (viruttam) – nATTakurinji  (O)
* ekkAlattilum maravEnE – nATTakurinji (NS)
* amritavarshini (At by TM Krishna)
* cakkani rAja – kharaharapriyA (AtS) (At by BU Ganesh Prasad)
* tyAgarAjAya namastE – bEgaDA (AS)
* EtAvunarA – kalyANi (OT)
* paccai mAmalai (viruttam) – kAmbOji (O)
* hE gOvinda – kAmbOji
* rAmA kathA sudhA – madhyamAvati  (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s